Laika

Travel companion and spirit animal, Laika.

AB5B8629-Recovered.jpg
AB5B0166.JPG
AB5B7802.jpg
AB5B7477.jpg
AB5B7618.jpg
AB5B5964.jpg